AVG

Oftewel de Privacy Policy van Oorzaak & Gevolg
Oorzaak & Gevolg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Oorzaak & Gevolg doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oorzaak & Gevolg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in dit privacy beleid.
– de verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. – vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
– op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteren.

Als Oorzaak & Gevolg ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met me wilt opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Oorzaak & Gevolg   .   Schoener 11   .   2991 JH Barendrecht   .   Info@oorzaakengevolg.com   .   06-537 338 33

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
* Het aangaan van behandel-/ coachingcontract
* Het ondertekenen van een Informed consent
* Indien nodig/ gewenst een consult via telefoon of e-mail
* Het eventueel versturen van informatie/ nieuwsbrieven
Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van je vragen:
Naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Verstrekking aan derden
Oorzaak & Gevolg zal de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie binnen het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Oorzaak en Gevolg verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Oorzaak & Gevolg verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Oorzaak & Gevolg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Oorzaak & Gevolg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;
* Digitale dossiers zijn opgeslagen en beschermd met een wachtwoord
* Gegevens op papier: in een afgesloten kast in een af te sluiten praktijkruimte

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jou of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vraag ik je hierover met mij contact op te nemen. Komen wij hier niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met me op!